Privaatsuseeskirjad

Teil on õigus keelduda isikuandmete töötlemisest ja teabe esitamisest, kuid sel juhul ei ole teie edasine osalemine valikuprotsessis võimalik.

Andmete omanik: SIA VLAVI Serviss

Registrikood: 40103374443

Juriidiline aadress: Daugavgrivas 83, Riia, LV-1007, Läti

Töötleme Lätis teie poolt edastatud isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Lätis pakub teenuseid SIA VLAVI Serviss, mis vastutab ainuisikuliselt teie isikuandmete kaitse eest vastavalt käesolevatele privaatsuseeskirjadele.

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: teenuste osutamine personali valikuks ja koolitamiseks konkreetse projekti jaoks, samuti õigusliku aluse loomine teie nõusolekul andmete esmaseks töötlemiseks.

Vastutava töötleja õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemise vastu tuleneb kohustusest esitada võimaliku nõude korral tõendeid, samuti tagada tema ärihuvid. Nõusoleku andmete töötlemiseks saab igal ajal tagasi võtta, kuid andmeid töödeldakse kuni konkreetse olukorra jaoks määratud seadusjärgse aegumistähtaja lõppemiseni. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta ka andmete töötlemist kuni sellise tagasivõtmise muutmiseni, s.t varasemaid tegevusi, mis põhinesid teie nõusolekul andmete töötlemiseks, ei saa muuta.

Isikuandmete saajate kategooriad on andmete omaniku poolt otse volitatud isikud, andmete omaniku töötajad, potentsiaalsed tööandjad, nimetatud vabu ametikohti omavad isikud, aga ka välismaised organisatsioonid, samuti riigi- ja omavalitsusasutused ning ametiisikud, seadusega ette nähtud juhtudel ka kohtuasutused. Täpset teavet teie isikuandmete saajate kohta teatud perioodi jooksul, samuti igasugust muud teie isikuandmete töötlemisega seotud teavet, välja arvatud teavet, mille avaldamine on seadusega keelatud, on võimalik saada, kui saadate sõnumi aadressile [email protected] ja lepite kokku edasistes toimingutes. Teie isikuandmeid ei saadeta ühessegi riiki väljaspool Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda.

Teie isikuandmeid säilitatakse kuni andmetöötluse eesmärgi saavutamiseni, s.t kuni vastava töösuhte tekkimiseni ja andmehalduri õigustatud huvide tagamiseni perioodiks kuni kümme aastat, nimelt kuni aegumistähtaja lõppemiseni. Kogu andmetöötlus toimub inimese vahendusel. Teil on igal ajal õigus esitada andmekaitseasutusele (DPA) kaebus ja võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete kasutamiseks.

Küsi pakkumist