Privatumo politika

Jūs turite teisę atsisakyti tvarkyti asmens duomenis ir teikti informaciją, tačiau tokiu atveju tolesnis jūsų dalyvavimas atrankos procese yra negalimas.

Duomenų savininkas: SIA „VLAVI Serviss“

Reg. Nr. 40103374443

Juridinis adresas: Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007, Latvija

Jūsų pateiktą asmeninę informaciją Latvijoje tvarkysime pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 (nuo 2016 m. balandžio 27 d.) Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Paslaugas Latvijoje teikia UAB „VLAVI Serviss“, kuri yra vienasmeniškai atsakinga už jūsų asmens duomenų apsaugą remiantis šia Privatumo politika.

Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: teikti personalo atrankos ir parengimo konkrečiam projektui paslaugas, taip pat suteikti teisinį pagrindą pirminiam duomenų tvarkymui su jūsų sutikimu.

Teisėtas duomenų valdytojo interesas tvarkyti jūsų asmens duomenis kyla iš pareigos pateikti įrodymus galimos pretenzijos atveju, taip pat užtikrinti savo komercinius interesus. Sutikimas tvarkyti duomenis gali būti bet kada atšauktas, tačiau duomenys bus tvarkomi iki įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino, nustatyto konkrečiai situacijai, pabaigos. Sutikimo atšaukimas taip pat neturi įtakos duomenų tvarkymui, kol toks atšaukimas nėra pakeistas, t. y. ankstesnė veikla, pagrįsta jūsų sutikimu tvarkyti duomenis, negali būti pakeista.

Asmens duomenų gavėjų kategorijos: duomenų savininko tiesiogiai įgalioti asmenys; duomenų savininko darbuotojai, potencialūs darbdaviai; asmenys, turintys nurodytas vakansijas, įskaitant užsienio organizacijas, taip pat valstybės ir savivaldybių organai bei pareigūnai, teisminės institucijos įstatymų numatytais atvejais. Tikslią informaciją apie jūsų asmens duomenų gavėjus per tam tikrą laikotarpį, taip pat bet kokią kitą informaciją, susijusią su jūsų asmens duomenų tvarkymu, išskyrus informaciją, kurią atskleisti draudžia teisės aktai, galite gauti išsiuntę žinutę adresu [email protected] ir susitarti dėl tolesnių veiksmų. Jūsų asmens duomenys nėra siunčiami jokiai šaliai už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol bus pasiektas duomenų tvarkymo tikslas, t. y. iki atitinkamų darbo santykių atsiradimo ir duomenų valdytojo teisėtų interesų užtikrinimo laikotarpiui iki 10 metų, o būtent iki ieškinio senaties termino pabaigos. Visas duomenų tvarkymas atliekamas dalyvaujant žmogui. Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai (DAI) ir atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Telefono nr.
+371 67 61 11 42
El. paštas
[email protected]
Prašyti pasiūlymo