Privātumu politika

1. Vispārīgie jautājumi

     1.1.  Iekšējie noteikumi “SIA Vlavi Serviss privātuma politika” (turpmāk-Privātuma politika) ir dokuments, kuras mērķis ir sniegt datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par veicamo personas datu apstrādi SIA Vlavi Serviss (turpmāk – Vlavi Serviss). 

     1.2.  Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk- datu subjekts).

     1.3.  Vlavi Serviss ciena datu subjektu privātumu, tādēļ personas datu drošība ir Vlavi Serviss prioritāte. Vlavi Serviss izmanto atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī, Vlavi Serviss iekšējo noteikumu prasībām.

     1.4.  Vlavi Serviss ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējas, lai iegūtu tikai to informāciju, kas nepieciešama Privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

 

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Vlavi Serviss, Daugavgrīvas iela 83, Rīgā, LV-1007, e-pasts: [email protected]; tālrunis: +371 67611142.

 

3. Personas datu apstrādes nolūki

      3.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:

          3.1.1. personāla vadība, tai skaitā:

               3.1.1.1. personāla atlase;

               3.1.1.2. darba līguma noslēgšana un izpilde;

               3.1.1.3. darba laika uzskaite;

               3.1.1.4. darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana;

               3.1.1.5. grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana);

               3.1.1.6. darbinieku sociālo garantiju nodrošināšana (veselības apdrošināšanas organizēšana, sadarbības partneru iesaiste, lai darbinieki saņemtu atlaides);

               3.1.1.7. darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole u.c.

          3.1.2. Vlavi Serviss administratīvās darbības nodrošināšana, tai skaitā:

               3.1.2.1. drošības nodrošināšana Vlavi Serviss telpās (piemēram, pieejas kontroles sistēmu uzturēšana);

               3.1.2.2. īpašuma aizsardzība (piemēram, videonovērošanas sistēmu uzturēšana);

               3.1.2.3. sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriksām organizācijām, tai skaitā sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;

     3.2. Privātuma politikas 3.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

 

4. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

     4.1.  Vlavi Serviss apstrādā personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

          4.1.1. saskaņā ar datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;

          4.1.2. datu apstrāde izriet no līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;

          4.1.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Vlavi Serviss attiecināmu juridisku pienākumu;

          4.1.4. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Vlavi Serviss likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

          4.1.5. apstrāde ir vajadzīga Vlavi Serviss vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. 

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

     5.1.  Personas datu saņēmēju kategorijas:

          5.1.1. datu subjekts;

          5.1.2. Vlavi Serviss un tā pilnvarotie darbinieki;

          5.1.3. valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

     5.2.  Lai nodrošinātu Vlavi Serviss tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm. Datu apstrādātājiem Vlavi Serviss iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai.

     5.3.  Vlavi Serviss iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt datu subjekta personas datus tikai pēc Vlavi Serviss norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez Vlavi Serviss piekrišanas. 


6. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

     6.1.  Personas datus Vlavi Serviss neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

     6.2.  Automatizēta lēmumu pieņemšana Vlavi Serviss netiek veikta. 


7. Datu subjekta tiesības

     7.1.  Datu subjektam ir tiesības saņemt Vlavi Serviss apstiprinājumu par to, vai Vlavi Serviss personas datus apstrādā, kā arī, tiesības iepazīties ar datu subjekta personas datiem, kurus Vlavi Serviss apstrādā, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotus, kā arī, to nozīmi un sekām.

     7.2.  Privātuma politikas 7.1.punktā norādītās informācijas lielāko daļu Vlavi Serviss sniedz šajā Privātuma politikā.

     7.3.  Ja Privātuma politikā norādītā informācija datu subjektam šķiet nepietiekama, datu subjekts var vērsties Vlavi Serviss šīs Privātuma politikas 2.1. punktā noteiktajā kārtībā.

     7.4.  Ja ir mainījušies Vlavi Serviss rīcībā esošie dati vai datu subjekts konstatē, ka Vlavi Serviss apstrādātā informācija par datu subjektu ir neprecīza vai nepareiza, datu subjektam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

     7.5.  Tajos gadījumos, kad datu subjekta datus Vlavi Serviss apstrādā uz datu subjekta piekrišanas pamata, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.

     7.6.  Datu subjekta doto piekrišanu un pierādījumu par to Vlavi Serviss var uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret Vlavi Serviss izteiktām prasībām un pretenzijām.

     7.7.  Ja datu subjekts uzskata, ka Vlavi Serviss apstrādā datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, datu subjektam jāvēršas Vlavi Serviss, nosūtot attiecīgu informāciju Privātuma politikas 2.1. punktā noteiktajā kārtībā.

     7.8.  Ja datu subjektu neapmierinās Vlavi Serviss sniegtā atbilde un pamatojums vai Vlavi Serviss, datu subjekta ieskatā, neveic nepieciešamās darbības, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

     7.9.  Datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Vlavi Serviss leģitīmajām interesēm.

     7.10.        Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, datu subjektam ir tiesības Vlavi Servissm iesniegt rakstisku lūgumu, lai Vlavi Serviss dzēš personas datus. 

 

8. Personas datu drošība

     8.1.  Vlavi Serviss izmanto dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu datu subjekta personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas.

     8.2.  Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.

     8.3.  Ar visām personām, kurām ir pieeja ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī, šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācītas.

     8.4.  Vlavi Serviss izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, no tiem tiek pieprasīts, lai izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargā datu konfidencialitāti un nodrošina datu subjektu personīgās informācijas drošību.

     8.5.  Ja informāciju pārraida ar internetu vai mobilajiem sakariem, tās drošību pilnībā Vlavi Serviss nevar garantēt, tādēļ datu subjektam patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja Vlavi Serviss jebkādu informāciju nodod ar interneta vai mobilo sakaru pakalpojumiem. 

 

9. Personas datu glabāšana

     9.1.  Vlavi Serviss personas datus glabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar normatīvajos aktos un Vlavi Serviss lietu nomenklatūrā noteikto glabāšanas termiņu.

     9.2.  Beidzoties datu apstrādes un uzglabāšanas termiņam, vai, sasniedzot personas datu apstrādes mērķi, Vlavi Serviss iznīcina datu subjekta datus.

     9.3.  Ilgāka datu subjektu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

          9.3.1. tas ir nepieciešams, lai Vlavi Serviss varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;

          9.3.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;

          9.3.3. dati ir nepieciešami pienācīgai strīda vai sūdzības izskatīšanai. 

 

10. Noslēguma jautājumi

     10.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti Vlavi Serviss funkciju īstenošanai nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

     10.2. Privātuma politiku var grozīt un papildināt. Grozījumu vai papildinājumu izdarīšanas gadījumā Vlavi Serviss informē datu subjektus, ievietojot informāciju Vlavi Serviss mājaslapā.

Pieprasīt piedāvājumu