Bestämmelser och villkor

Du har rätt att avböja bearbetning av personuppgifter och tillhandahållande av information, men, i så fall, är ditt framtida deltagande i urvalsprocessen inte möjlig.

Datainnehavare: SIA “VLAVI Serviss”

Reg. Nr. 40103374443

Registrerad adress: 83 Daugavgrivas St, Riga, LV-1007, Lettland

Vi kommer behandla den personliga information som du tillhandahållit i Lettland, i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Tjänster i Lettland tillhandahålls av SIA ”VLAVI Serviss”, som är ensam ansvarig för skyddet av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Personuppgifter behandlar i följande syften: tillhandahållande av personalurval och utbildningstjänster för ett specifikt projekt, samt tillhandahållande av en rättslig grund för den inledande databehandlingen som baseras på ditt samtycke.

Datainnehavarens berättigade intresse i att behandla dina personuppgifter uppkommer från skyldigheten att tillhandahålla bevis i händelse av ett potentiellt krav, samt att säkerställa dess kommersiella intressen. Samtycket till personuppgiftsbehandlingen kan dras tillbaka när som helst, dock kommer data behandlas till utgången av begränsningen av den tidsperiod för rättsliga åtgärder som fastställs av författningen, fastställd för varje specifikt fall. Tillbakadragande av samtycke påverkar inte heller databehandlingen innan ett sådant tillbakadragande har ändrats, dvs. tidigare aktiviteter baserade på samtycke till databehandlingen kan inte ändras.


Kategorierna för mottagarna av personuppgifter inkluderar de av datainnehavaren direkt auktoriserade personerna; anställda hos datainnehavaren, potentiella arbetsgivare; personer med särskilda öppna befattningar (vakanser), inklusive utländska företag, samt statliga och kommunala myndigheter och tjänstemän, och juridiska myndigheter enligt lag. Korrekt information om mottagarna av dina personuppgifter inom en speciell tidsperiod, samt annan information relaterad till behandling av dina personuppgifter, med undantag för information vars avslöjande är förbjudet enligt lag, kan fås genom att skicka ett meddelande till [email protected] och samtycka till vidare åtgärder. Dina personuppgifter skickas inte till något land utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Dina personuppgifter kommer lagras tills syftet med databehandlingen uppnåtts, t.ex. tills de relevanta anställningsrelationerna har etablerats, och dataoperatörens berättigade intressen säkrats för en period på upp till 10 år, t.ex. tills begränsningen av tidsperioden för att vidta rättsliga åtgärder går ut. All databehandling utförs med mänsklig medling. Du har rätt att registrera ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten (DPA) när du vill och dra tillbaka ditt samtycke till användning av dina personuppgifter.

Begär ett erbjudande